Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ
1. Bağımsız Denetim Hizmetleri

Şirketimizin bağımsız denetim birimi, finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanması sürecinde;

 • TTK ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu’na (KGK) uygun bağımsız denetim,
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun bağımsız denetim,
 • Özel denetime yönelik bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması,
 • Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygun denetim ve risk değerlendirmesi,
 • İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması, Hizmetlerini sunmaktadır.

2. Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri
Gelir ve Kurumlar Vergisi İşlemleri

 • Kurumlar Vergisi beyannamesi ve mali tabloları
 • Gelir Vergisi beyannamesi ve mali tabloları
 • Yatırım indirimi tasdiki
 • Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler

Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi İşlemleri

 • KDV ve ÖTV iade ve mahsup işlemleri tasdiki
 • Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmış deniz yakıtı raporu
 • Dahilde işleme izin belgesine göre yapılan K.D.V. tecil-terkin işlemleri tasdiki

Diğer Tasdik İşlemleri

 • İç kaynakların sermaye eklenmesi tasdiki
 • Sermaye artışının tespiti raporları
 • Dernek, tesis, vakıf ve benzeri kurumların muafiyet ve istisna ve hesaplarının tasdik işlemleri
 • Yatırım teşvik belgesi işlemleri
 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri
 • Seyahat acentalarının turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler
 • Ham petrol ve petrol ürünleri ithali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler
 • Mali tabloların uygunluğu ve hasılat Tespiti
 • Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
 • Stok değerlemesi

3. Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

 • Sürekli vergi danışmanlığı
 • Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler
 • KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemleri

4. Güvence Hizmetleri

 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • İç Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
 • İş süreçleri, İç Kontrol ve Uyum Hizmetleri (GRC)
 • Suistimal Denetimleri ve Suistimal Önleme Danışmanlık Hizmetleri

5. İnsan Kaynakları

 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • Personel verimlilik ve uygunluk denetimi
 • Personel eğitimi

6. Hukuk

 • SSK mevzuatı
 • İş güvenliği, işçi sağlığı
 • İş kanunu ve topluca iş hukuku danışmanlığı
 • Vergi davaları
 • Vergi ihtilaf ve çözümleri

7. Eğitim Hizmetleri

 • Muhasebe eğitimi
 • İç denetim eğitimi
 • Bütçeleme eğitimi
 • Dönem sonu işlemleri eğitimi
 • Günün ihtiyaçlarına göre kurs ve eğitim seminerleri